Obchodní podmínky

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je MEDÁREŇ s.r.o., sídlo Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44219482, IČ DPH: SK2022635208 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „Medáreň“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

 

Obchodní podmínky pro maloobchod

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího:

MEDÁREŇ s.r.o., sídlo Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44219482, IČ DPH: SK2022635208

e-mail: info@slovenskemedy.cz

telefon: +421 915 183 450

webová stránka: www.slovenskemedy.cz (dále je „internetový obchod“)

 

(dále jen „prodávající“)

a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu.

 1. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 2. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 5. Informace o zboží a cenách
 6. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 7. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění se nepoužije).
 8. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží, a o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 9. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 10. Prodej alkoholu osobám mladším 18 let je zakázán.

 III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 2 rokynevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • platbou kartou online přes platební bránu Shoptetpay,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. SK9883300000002402669996  vedený u Fio banka,
 • dobírkou v hotovosti nebo bezhotovostně kartou při předání zboží kurýrem GLS nebo Zásilkovna.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Způsob platby na dobírku je zpoplatněn částkou ve výši 50,- Kč.
 3. V případě způsobu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího poskytuje prodávající slevu ve výši 1 % z kupní ceny.
 4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 8. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny vč. nákladů na dodání ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 9. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
 10. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Způsoby a ceny dopravy po České republice jsou:
 • Dopravní služba Toptrans - cena dopravy 150,- Kč. V případě, že je kupní cena dodávaného zboží vyšší než 8.000,- Kč, je doprava zdarma;
 • Paletová přeprava dle výběru prodávajícího - cena dopravy 200,- Kč. V případě, že je je kupní cena dodávaného zboží vyšší než 12.500,- Kč, je doprava zdarma.
 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu i přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu v rámci své podnikatelské aktivity, tedy uvedením svého identifikačního čísla (IČO) v objednávce nemá právo na odstoupení od smlouvy, protože se na kupujícího podnikatele nevztahuje ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle občanského zákoníku.

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující vrátí prodávajícímu zboží na adresu: ElektrickyRadiator.SK, Koreszkova 1012/9, 909 01 Skalica, Slovenská republika. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Prodávající plní vadně, zejména
 • poskytne-li zboží, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
 • neupozorní-li na vady, které zboží má, ač se u takového zboží obvykle nevyskytují,
 • ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady, anebo že se zboží hodí k určitému užívání, nebo
 • zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.
 1. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v kupní smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje kupní smlouva. Určí-li kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat kupní smlouvě i vzorku nebo předloze.
 3. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 4. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem VI. obchodních podmínek.
 5. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 6. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 7. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 10. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro ujednaný účel a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 11. Předchozí odstavec se nepoužije
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.
 1. V případě výskytu vady má kupující následující práva z vadného plnění:
 2. a) Právo na odstranění vady má kupující v případě, že
 • lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu.
 1. b) Právo na výměnu zboží nebo jeho součásti má kupující v případě, že:
 • zboží nemá vlastnosti uvedené v předchozích odstavcích a právo na výměnu zboží nebo jeho součásti není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo
 • zboží má odstranitelnou vadu, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu nebo v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

 1. c) Právo na odstoupení od smlouvy má kupující v případě, že
 • není možná výměna zboží nebo jeho součásti (například zboží se již nevyrábí),
 • zboží má odstranitelnou vadu, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nebo
 • jedná se o podstatnou vadu.

Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 1. d) Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny má kupující v případě, že
 • nezvolí právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu vadného zboží nebo jeho součásti nebo na opravu věci,
 • není možná výměna zboží nebo jeho součásti (například zboží se již nevyrábí) nebo oprava zboží,
 • prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 2. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K účinkům podle věty první a druhé tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.
 4. Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Nevytkl-li kupující vadu včas a namítne-li prodávající opožděné vytknutí, soud kupujícímu právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající při předání věděl nebo musel vědět.
 5. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
 6. Práva z vad kupující uplatňují u prodávajícího primárně na adrese výrobce zboží nabízeného na internetovém obchodu: MEDÁREŇ s.r.o., Cabajská 29, 94901 Nitra, Slovenská republika. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

 1. Pro uplatnění reklamace kupující může využít vzorový reklamační formulář. Reklamace je řádně uplatněna doručením informací uvedených ve vzorovém reklamačním formuláři (byť i ručně na obyčejném papíře) a doručením zboží prodávajícímu. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Pro rychlejší vyřízení reklamace prodávající doporučuje, aby kupující prodávajícího informoval o reklamaci předem e-mailem. Zboží prodávající doporučuje zabalit o vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení zboží při přepravě.

 

 1. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při uplatněním reklamace. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Přeprava na dobírku není účelně vynaloženým nákladem.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Osobní údaje

 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na osoby, které využívají služeb Internetového obchodu jako podnikatelé. Uvede-li osoba v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. Za podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Pro účely těchto VOP se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k internetovému obchodu prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení internetového obchodu, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetový obchod nebo jeho část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.10.2023.


Obchodní podmínky pro podnikatele

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatelw (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího:

MEDÁREŇ s.r.o., sídlo Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44219482, IČ DPH: SK2022635208

e-mail: info@slovenskemedy.cz

telefon: +421 915 183 450

webová stránka: www.slovenskemedy.cz (dále je „internetový obchod“)

 

(dále jen „prodávající“)

a podnikatele v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“).

 1. Na smlouvy uzavírané se spotřebiteli se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.
 2. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o hlavních vlastnostech zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Další informace o zboží, dostupnosti zboží, velkoobchodních cenách zboží a případných velkoobchodních slevách zboží budou kupujícímu sděleny na vyžádání e-mailem nebo telefonicky. Ceny zboží neobsahují dopravu, není-li stanoveno nebo domluveno jinak. Ceny zboží obsahují balné, není-li stanoveno nebo domluveno jinak. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, není-li stanoveno nebo domluveno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tento odstavec nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 4. V případě větších objednávek má kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které mohou být dle vůle prodávajícího sjednány individuální dohodou smluvních stran.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Objednávka obsahuje přesný název objednaného zboží, počet kusů zboží, zvolený způsob dodání zboží a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, IČO, sídlo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Objednávka učiněná kupujícím je závazná.
 2. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.
 3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 5. Prodávající není povinen obdrženou objednávku přijmout. Nepřijatá objednávka není pro prodávajícího závazná. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí poptávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající pozměněnou nabídku kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet a údaje kupujícího

 1. Na základě registrace provedené kupujícím v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží přes webový formulář. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 2 rokynevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží kupující může uhradit následujícími způsoby:
 • platbou kartou online přes platební bránu Shoptetpay,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. SK9883300000002402669996, vedený u FIO a.s.,
 • dobírkou v hotovosti nebo bezhotovostně kartou při předání zboží kurýrem Toptrans.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Způsob platby na dobírku je zpoplatněn částkou ve výši 50,- Kč. V případě, že kupující kupuje zboží za kupní cenu vyšší než 12.500,- Kč, je způsob platby na dobírku zdarma.
 3. V případě způsobu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího poskytuje prodávající slevu ve výši 1 % z kupní ceny.
 4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny vč. nákladů na dodání ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 8. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.
 9. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn pozastavit dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.
 10. Platba zboží probíhá v CZK.

 

VI. Dodání zboží a právo z vadného plnění

 1. Doba dodání závisí na aktuální dostupnosti zboží. Dobu dodání lze zjistit dotazem u prodávajícího e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře.
 2. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • prostřednictvím dopravní služby GLS nebo Zásilkovna - cena dopravy 150,- Kč. V případě, že je kupní cena dodávaného zboží  vyšší než 8.000,- Kč, je doprava zdarma; nebo
 • prostřednictvím paletové dopravy dle výběru prodávajícího - cena dopravy 200,- Kč. V případě, že je je kupní cena dodávaného zboží  vyšší než 12.500,- Kč, je doprava zdarma.
 1. Náklady na dopravu zboží hradí kupující, není-li domluveno v individuálních případech s ohledem na rozsah dodávaného zboží jinak.
 2. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady (dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží). Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce. Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo domluveno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Byla-li domluvena splatnost až po převzetí zboží, nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.
 4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží.
 5. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil, ledaže je v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. V případě přepravy zboží se za dodání zboží kupujícímu považuje předání zboží prvnímu dopravci. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje. V případě přepravy zboží prostřednictvím třetí osoby (přepravce) prodávající za zboží a nebezpečí škody na zboží přestává nést odpovědnost okamžikem předání zboží přepravci. Přeprava prostřednictvím třetí osoby (přepravce) se řídí obchodními podmínkami této třetí osoby (přepravce).
 6. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto okamžitě oznámit prodávajícímu a přepravci, pokud tento zajišťoval přepravu.
 7. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.
 8. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady. V případě, že kupující nevytkne vadu v uvedených lhůtách a předepsaným způsobem, ztrácí kupující nárok z vadného plnění.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží déle než 21 dnů od sjednaného termínu dodání.
 3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně a bez vad. Prodávající může v ojedinělých případech odstoupení od smlouvy kupujícího akceptovat, ovšem pouze dle volného uvážení prodávajícího a ohledně nepoškozeného a nepoužitého zboží v neporušeném a nepoškozeném obalu, ve kterém bylo dodáno. Při prodávajícím uznaném odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena pouze kupní cena zboží a prodávající kupujícímu nevrací ani nehradí dopravné.
 4. Odstoupení od smlouvy je možné doručit bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy e-mailem je oznámení o odstoupení doručeno okamžikem doručení do e-mailové schránky druhé smluvní strany. 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat i prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

IX. Osobní údaje

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího (fyzické osoby podnikatele) se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.10.2023.